Welcome to CVJ341 - Web Design

Contact

Iku Kawachi

University of Miami ‘12
Journalism, Geography

E-mail: i.kawachi@umiami.edu
Facebook: http://www.facebook.com/iku.kawachi
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/ikukawachi

Iku Kawachi

School of Communication | University of Miami

Works

© 2011 Iku Kawachi